Доска объявлений

Рішення N 64 НТР від 12.11.2004

Про проект державних будівельних норм ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України”

 

Рішення НТР від 12 листопада 2004 р. № 64

 


Заслухавши інформацію директора Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто” Ю.Білоконя про проект державних будівельних норм ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України”, науково-технічна рада вирішила:

1.       Схвалити в цілому проект державних будівельних норм ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України”, розроблений інститутом "Діпромісто”.

2.       Управлінню містобудівної політики (А.Економов) підготувати наказ про затвердження державних будівельних норм ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України”.

3.       Управлінню містобудівної політики (А.Економов), Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) сформувати Справу зазначеного нормативного документа.

Голова НТР

                                                   В.Череп


 

Довідка

 

Проект державних будівельних норм ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України" розроблено Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто” на замовлення Держбуду України.

Актуальність розробки державних будівельних норм зумовлена тим, що діюча на сьогодні «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов» ВСН 38-82 не відповідає існуючій в  Україні законодавчій та нормативно-правовій базі. За більш ніж 20 років, що минули з часу впровадження цього документа, змінилися методологічні підходи до розробки містобудівної документації, впроваджені нові технології проектування.

Проектом ДБН передбачається виконання схем планування території Автономної Республіки Крим, адміністративної області, групи областей або їх частин. Термін дії зазначених містобудівних документів - 20 років.

Схемою планування території на основі аналізу сучасного стану розвитку господарського комплексу, системи розселення, використання ресурсного потенціалу, використання території, розвитку транспортної та інженерної інфраструктури, стану навколишнього середовища та ін. визначаються:

- функціональне зонування об’єкта проектування;

- планувальне районування території та формування планувального каркасу;

- шляхи розвитку інвестиційно-привабливих територій, реструктуризації господарського комплексу, розміщення нових виробничих та обслуговуючих підприємств, використання можливостей ресурсного потенціалу області на основі принципових рішень Генеральної схеми планування території України та Державної стратегії регіонального розвитку України;

- розвиток прикордонних територій, транскордонних регіонів, вільних економічних та інших зон із спеціальним режимом використання;

- розвиток зон відпочинку і туризму;

- охорона пам’яток історії і культури;

- розвиток транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням формування міжнародних транспортно-комунікаційних коридорів;

- охорона і поліпшення стану навколишнього середовища з урахуванням формування Національної екологічної мережі;

- захист територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів.

У Схемі наводяться основні техніко-економічні показники об’єкта планування, містяться конкретні пропозиції щодо реалізації запропонованих проектних рішень.

Залежно від складності об’єкта проектування Схема може розроблятися в одну або дві стадії, що визначається завданням на проектування. При розробленні схеми планування території в одну стадію у її складі виконуються наступні графічні матеріали:

а) проектний план (основне креслення) у масштабі  1:100 000;

б) схема комплексної оцінки території в масштабі     1:100 000;

в) план сучасного використання території в масштабі 1:100 000;

г) схема охорони природи та захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів у масштабі 1: 200 000;

д) схема розташування пам'яток історії, археології, містобудування та архітектури з визначенням зон їх охорони у масштабі 1: 200 000;

е) схема розміщення проектованої території в  Генеральній схемі планування території України в масштабі      1:1 000 000.

У випадку розробки схеми планування території регіону у дві стадії (перша стадія – концепція господарського та територіального розвитку; друга стадія – власне схема планування території) на стадії концепції розробляються наступні графічні матеріали:

а) схема основних напрямів розвитку регіону у масштабі 1: 200 000;

б) схема передумов та обмежень розвитку регіону у масштабі 1: 200 000;

в) план сучасного використання території в масштабі 1:100 000, який за складом і змістом відповідає плану сучасного використання території, що розробляється у складі схеми.

Перелік графічних матеріалів другої стадії проектування відповідає переліку при одностадійному проектуванні.

Аналіз соціально-економічного та містобудівного розвитку території регіону здійснюється за системою індикативних показників, які характеризують наявний у регіоні потенціал розвитку та розкривають наявний рівень соціально-економічного, екологічного та містобудівного розвитку. Поєднаний аналіз блоків і груп цих показників забезпечує виявлення існуючих у регіоні проблем розвитку і є підґрунтям для розробки заходів із їх вирішення. Аналіз ґрунтується на використанні пофакторного порівняльного аналізу із застосуванням геоінформаційних технологій, засобів просторового аналізу та електронного тематичного картографування.

  Проектом ДБН визначається порядок погодження та затвердження схем планування території АР Крим та областей України. 

  Організація розробки, коригування, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України відповідно до чинного законодавства здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, виконавчими органами обласних рад.

Безпосереднім замовником розроблення схем планування території є Міністерство архітектури та будівельної політики Автономної Республіки Крим, управління містобудування та архітектури обласних державних адміністрацій.

  Замовником здійснюється:

- укладання договору на розроблення документації;

- складання та затвердження завдання на проектування, надання вихідних даних, у тому числі вимог щодо розміщення об’єктів національного та регіонального значення, визначених Генеральною схемою планування території України;

- фінансування виконання робіт;

- контроль за виконанням робіт;

- встановлення переліку погоджувальних організацій (у завданні на проектування);

- звернення до Держбуду стосовно організації експертизи та погодження завершеного проекту.

Підрядником на розроблення схем планування території може виступати проектна організація, яка має ліцензію на виконання таких видів робіт.

Підрядником здійснюється:

- складання договору на проведення проектних робіт;

- участь у складанні завдання на проектування та отримання вихідних даних (за угодою з замовником) ;

- затвердження головного архітектора або головного інженера проекту, складу авторського колективу;

- розроблення, подання за участю замовника на розгляд містобудівної документації та її захист у погоджувальних організаціях.

У проекті ДБН містяться вимоги до технічного завдання на розробку проектної документації, а також форми збору вихідних даних і перелік основних техніко-економічних показників.

Проект ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України " регламентує розроблення містобудівного документа, новизна якого полягає у наступному:

- запропоновано новий підхід до аналізу соціально-економічних та містобудівних показників, які характеризують рівень розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону. Перелік цих показників наближено до загальновизнаних у Європі;

- розроблено підхід до планувального районування та функціонального зонування території регіону на основі порівняння кількісного рівня розвитку окремих адміністративних одиниць із їх потенціальними можливостями з використанням елементів пофакторного аналізу та геоінформаційних технологій;

- у якості первинних об’єктів аналізу і проектування запропоновано об’єднані території адміністративних районів та міст обласного і загальнодержавного значення (міські ради);

- запропоновано введення двостадійного проектування схем територіального розвитку з виділенням за наявності найбільш складних умов проектування, першої стадії – концепції господарського і територіального розвитку регіону;

- визначено перелік графічних та текстових матеріалів при одностадійному та двостадійному проектуванні;

- запропоновано перехід на використання електронних карт та геоінформаційних технологій;

- визначено порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території відповідно до сучасної законодавчої і нормативно-правової бази;

- складено конкретні вимоги до завдання на проектування;

- розроблено основні форми надання інформації.

Відповідно до чинного законодавства проект державних будівельних норм погоджено з МОЗ (зауваження враховано), Мінприроди (зауваження враховано), МНС (зауваження враховано) та Держкомпідприємництва (зауваження враховано частково - в частині забезпечення громадського обговорення документа).

З метою врахування громадської думки проект ДБН було направлено для обговорення до Української академії архітектури та розміщено на веб-сайті Держбуду України. Зауважень і пропозицій не надійшло.

 

Начальник Управління

містобудівної політики                                                     

 А. Економов

 

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

"Інформаційний бюлетень”, №12, грудень, 2004 р., К.: "Укрархбудінформ”